chứng chỉ hành nghề thú y

Thủ tục cầp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản

Cơ sở pháp lý Bộ Luật lao động năm 2010. Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 01/10/2004. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Đọc tiếp…

66/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   10. October 2011 Loại văn Đọc tiếp…

Thông tư 26/2016

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ NN&PTNT về Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   30. June 2016 Loại văn bản  Thông tư Đơn vị ban hành  Bộ NN&PTNT; Lượt tải  3344 Tải xuống  Nhấn vào Đọc tiếp…

thông tư 25/2016/tt-bnnptnt

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ NN&PTNT về Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   30. June 2016 Loại văn bản  Thông tư Đơn vị ban hành  Bộ NN&PTNT; Lượt tải  5332 Tải xuống  Nhấn vào Đọc tiếp…

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 28/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC Đọc tiếp…