ChicucthuyHCM.org.vn – Sức khỏe là vàng

banner chicucthuyhcm

Đội ngũ bác sĩ cố vấn

Bác sĩ - Đại tá Nguyễn Bá Vưỡng

Bác sĩ - Đại tá Nguyễn Bá Vưỡng

Bác sĩ Hoàng Lan Hương

Bác sĩ Hoàng Lan Hương

Bác sĩ Phạm Thị Hậu

Bác sĩ Phạm Thị Hậu