Thông báo hủy thầu như thế nào? Thủ tục và mẫu đăng ký hủy thầu

Thông báo hủy thầu là việc làm rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp to hay nhỏ. Vì khi vi phạm gói thầu thì doanh nghiệp sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại về cả pháp lý và tài chính. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thủ tục thông báo hủy thầu và mẫu báo cáo thông báo hủy thầu.

Thủ tục thông báo hủy thầu

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành, cam kết thỏa thuận được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Nhà thầu muốn hủy thầu thì cần phải thực hiện đúng thủ tục thông báo hủy thầu đúng thời điểm.

Bản thông báo hủy thầu chính thức

Bản thông báo hủy thầu chính thức

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày xx tháng xx năm 20xx

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu

 • Luật Đấu thầu năm 2013
 • Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3./ Luật sư tư vấn

Theo quy định của pháp luật thì đấu thầu là “quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Như vậy, khi thực hiện đấu thầu thì chủ đầu tư sẽ có những lợi ích nhất định, và khi không đạt được hiệu quả mong muốn như trong trường hợp do phạm vi đầu tư bị thay đổi thì chủ đầu tư có quyền hủy thầu khi có quyết định hủy thầu. Công việc mà chủ đầu tư phải thực hiện để hoàn thiện quá trình hủy thầu sau khi có quyết định hủy thầu là:

Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu quy định các trường hợp hủy thầu:

“1.Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2.Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. …”

Theo đó, khi có thay đổi về mục tiêu hay phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì chủ đầu tư có quyền hủy thầu. Sau khi có quyết định hủy thầu, chủ đầu tư tiến hành thông báo tới các nhà đầu tư tham gia dự thầu và nêu rõ lý do theo quy định đồng thời thực hiện việc đăng tải thông tin về việc hủy thầu và nêu rõ lý do trên phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc ít nhất một kỳ đăng tải trên Báo đấu thầu).

Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

1.Việc cung cấp các thông tin về đấu thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được thực hiện trên Hệ thống mạng.

2.Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được thực hiện đồng thời theo hai hình thức sau đây:

a)Gửi văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua đường bưu điện;

b)Gửi trên Hệ thống mạng theo lộ trình quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư này.”

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

“… a)Cung cấp thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật đấu thầu;

b)Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm.”

Điểm i Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT:

“1.Các thông tin về đấu thầu để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm: …

i)Hủy thầu; …

2.Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.”

Căn cứ vào quy định tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì thông báo hủy các thông tin đã đăng tải (bao gồm cả việc hủy thầu) được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Bên mời thầu (chủ đầu tư) nhấn nút Đăng nhậptrên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Bước 2: Chọn gói thầu cần hủy, điều chỉnh trạng thái thông báo thành “hủy”và lưu thông tin;
 • Bước 3: Đăng tải thông báo hủy.

Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định hoặc trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạm ngừng cung cấp dịch vụ, quy trình cung cấp, đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Bên mời thầu kê khai thông tin đầy đủ vào mẫu phiếu đăng ký thông tin tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, sử dụng phiếu đăng ký thông tin theo mẫu do nhà tài trợ quy định; trường hợp nhà tài trợ không quy định, bên mời thầu sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.
 • Bước 2: Bên mời thầu gửi phiếu đăng ký thông tin hợp lệ đến Báo Đấu thầu theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp tại Báo Đấu thầu; gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua Internet.
 • Bước 3: Bên mời thầu thanh toán chi phí đăng tải thông tin theo quy định.

Mẫu đăng ký thông báo hủy thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Tên bên mời thầu] Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu:[ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]…………………
 2. Tên dự án:[ghi tên dự án]…………………………………………………………………………………………
 3. Thời gian phát hành HSMQT/HSMST/HSMT/HSYC: từ  ……… giờ…, ngày ………. tháng ……… năm ……. đến trước ………. giờ…, ngày ………. tháng ……… năm ……….(trong giờ hành chính).
 4. Thời điểm đóng thầu: ………… giờ…, ngày ………. tháng ……. năm ……….

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số ………. (ngày ………. tháng ………. năm ………..).

Nay [ghi tên bên mời thầu] thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:

– [ghi nội dung cần hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính].

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Hidden Content
Share:

Your Comment